Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przynajmniej dwa razy w roku alumni naszego seminarium wspólnie z wychowawcami wyruszają w teren naszej archidiecezji, aby modlitwą i świadectwem zapraszać wiernych do troski o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Najbliższa niedziela powołań odbędzie się 20 stycznia br. a przedstawiciele seminarium odwiedzą parafie dwóch dekanatów: św. Antoniego w Częstochowie i dekanatu kłobuckiego. Przełożeni i diakoni będą głosić homilie podczas Mszy św., a alumni niższych roczników przygotowują asystę liturgiczną, modlitwy i świadectwa. Będą też spotykać się z grupami parafialnymi, żeby rozmawiać o powołaniu i potrzebie wytrwałej modlitwy w tej intencji.

Już dziś cała wspólnota seminaryjna dziękuje wszystkim duszpasterzom i wiernym z parafii w dekanacie św. Antoniego w Częstochowie i dekanacie kłobuckim za otwarte i gościnne serca i wspólną modlitwę. 


ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD