Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tradycyjnie w Środę Popielcową w naszym seminarium rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Po ich zakończeniu w sobotę alumni roku III i IV przyjmą posługi lektoratu i akolitatu z rąk bp. Antoniego Długosza.

Rekolekcje dla seminarzystów wygłosi w tym roku o. Stanisław Jarosz OSPPE, znany i ceniony kaznodzieja. Paulin jest proboszczem parafii św. Ludwika we Włodawie i przeorem klasztoru. Odpowiada w parafii za Drogę Neokatechumenalną. W przeszłości o. Jarosz był definitorem generalnym Zakonu Paulinów oraz moderatorem dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Prosimy o modlitwę, aby dla naszej wspólnoty seminaryjnej rekolekcje były owocnym czasem, pełnym ciszy i bliskiego spotkania z przemawiającym do nas Bogiem. Będzie szczególny czas dla braci z roku III i IV. Poprzez przyjętą posługę lektoratu alumni III roku będą wspomagać duchowieństwo w głoszeniu słowa Bożego oraz krzewieniu wiary, zwłaszcza poprzez osobiste świadectwo.

Posługa akolitatu oznacza dla kleryków z IV roku, że zostaną pomocnikami diakonów i prezbiterów w rozdzielaniu ludowi Komunii Świętej. Będą mogli również w określonych sytuacjach zanosić ją do chorych. W szczególnych okolicznościach akolita może także wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji i schować Go do tabernaculum, jednak bez błogosławieństwa.

Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej i życzymy owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

Jako pomoc niech posłuży w tym celu Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2014 r.


kl. Jacek Kijas