Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

N.E.W. – czyli Nowa Ewangelizacja Wszystkim – to hasło Kongresu Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej, który odbędzie się od 19 do 21 września 2014 r. w Radomsku. Będzie to czas wytężonej modlitwy, wykładów, zajęć warsztatowych oraz ewangelizacji na terenie miejscowej parafii.

Kongres adresowany jest  do duchowieństwa, osób życia konsekrowanego, ruchów, stowarzyszeń, bractw, katechetów i parafialnych rad duszpasterskich archidiecezji częstochowskiej. Organizatorzy podają następujące cele tego przedsięwzięcia:

  1. Pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego Nowej Ewangelizacji (pojęcie, cel, obszary, adresaci).
  2. Pogłębianie refleksji teologiczno-pastoralnej celem służenia duszpasterzom i liderom małych (np. parafialnych) grup wzrostu.
  3. Dać odpowiedź na zasadnicze w kontekście Nowej Ewangelizacji pytanie: JAK docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii?
  4. Ożywienie doświadczenia ewangelizacji dla wypalonych ewangelizatorów.
  5. Wprowadzenie w doświadczenie Nowej Ewangelizacji poprzez praktyczne zapoznanie się z programami ewangelizacyjnymi funkcjonującymi w duszpasterstwie ogólnokościelnym i diecezjalnym.
  6. Odkrycie imperatywu pierwszego – kerygmatycznego – przepowiadania jako narzędzia Nowej Ewangelizacji.

 

Program, regulamin i zgłoszenia na stronie: www.dlaewangelizacji.pl w zakładce "Kongres Nowej Ewangelizacji".

Organizatorem wydarzenia jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej.