Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Już w poniedziałek, 22 września br., swoją drogę do kapłaństwa rozpoczną klerycy pierwszego roku. Tym samym formalnie zakończy się okres rekrutacji kandydatów na pierwszy rok. Dwa dni później, 24 września, do seminarium wrócą alumni wyższych lat. Zachęcamy do zapoznania się z dalszym kalendarium wydarzeń na najbliższe dni.

Przed rozpoczęciem wykładów klerycy wezmą udział w pięciodniowych rekolekcjach. Poprowadzi je w tym roku Ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, kierownik i animator salwatoriańskiej szkoły dla formatorów i autor wielu książek, głównie o tematyce duchowej, związanej z praktyką lectio divina. Wieczorem, 30 września, całe seminarium stanie przed cudowną ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej, aby w modlitwie apelowej zawierzyć Maryi cały nowy rok formacji. Oficjalne uroczystości inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej przewidziano na 6 października 2014 r.