Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Klerycy roku IV od 20 kwietnia przeżywają tydzień praktyk katechetycznych. Pod kierunkiem ks. dr. Romana Ceglarka zdobywają doświadczenie katechezy w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek oraz Szkole Podstawowej nr 14 w Częstochowie.

 

Dla naszych braci z roku IV jest to pierwsza seria praktyk w szkole. Większość czasu poświęcą na obserwację i krytyczną  ocenę katechezy. Będą także próbować swoich sił w prowadzeniu zajęć.

Naszym braciom życzymy, aby czas spędzony na praktykach zaowocował rozwojem talentów i jeszcze większym zapałem do głoszenia Ewangelii.