Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Większość z nas słyszała kiedyś o Szarych Szeregach, Orlętach Lwowskich, albo roli jaką w czasie Powstania Warszawskiego odegrały bataliony: "Zośka", "Parasol", "Gustaw" czy "Wigry". Tym młodym ludziom ideę patriotyzmu, ducha męstwa i odwagi oraz poświęcenie dla Ojczyzny i drugiego człowieka przekazał ruch harcerski.

Widzimy więc, że skauting  to jest zarówno pewien styl życia, jak i organizacja wychowująca przez działanie. Misją  harcerstwa jest wspieranie młodego człowieka we „wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”[1]. Wychowanie harcerskie opiera się na wartościach chrześcijańskich, w oparciu o które zbudowane jest Prawo Harcerskie, a które realizowane jest przez osobisty przykład życia instruktora – wychowawcy.

W Polsce działa kilka organizacji opierających się na metodzie skautowej. Największe i najbardziej znane z nich to Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Skauci Europy (Zawiszacy). Samo ZHP zrzesza ponad 125 tys. osób. Coraz bardziej uwidacznia się w każdym z tych związków potrzeba posługi duchowej kapelanów, których jest „jak na lekarstwo”. Harcerze szukają głębi. Obok swojego ciała i umysłu chcą rozwijać również ducha.

W naszym Seminarium zawiązał się klerycki krąg harcerski. Pragniemy przybliżyć sobie to, czym jest harcerstwo, poznać metody jakimi posługuje się w pracy z młodym człowiekiem oraz wesprzeć duchowo i w działaniu harcerzy, instruktorów i kapelanów harcerskich już teraz, w  czasie formacji seminaryjnej. Poprzez to chcemy przygotować się do posługi duszpasterskiej tej wielkiej rzeszy ludzi, którzy dążąc do ideałów, wymagając od siebie i wciąż na nowo przekraczając swoje własne ograniczenia, chcą w pełni realizować swoje człowieczeństwo. A osiągnąć to można jedynie dzięki Bogu razem z Nim i w Nim. Jemu chwała i moc na wieki!

 [1] Statut ZHP