Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ks. dr Krzysztof BEŁKOT – liturgika.

Ks. dr Jerzy BIELECKI – teologia dogmatyczna. 

Ks. mgr Bogdan BLAJER – historia sztuki, konserwacja zabytków. 

Ks. dr Michał BORDA - katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. 

Ks. dr hab. Roman CEGLAREK – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne.

Ks. mgr lic. Michał CICHOŃ
- język grecki. 

Ks. mgr Marek CISOWSKI – muzyka kościelna, chór seminaryjny. 

Ks. dr Włodzimierz CYRAN – egzegeza Nowego Testamentu, egzegeza Starego Testamentu. 

P. mgr Lidia DUDKIEWICZ - środki społecznej komunikacji. 

Ks. dr Łukasz DYKTYŃSKI - wprowadzenie do teologii duchowości.

Ks. dr Krzysztof DZIUB – prawo kanoniczne. 

P. mgr Marian FLOREK – emisja głosu, retoryka. 

Ks. dr Adam FOGELMAN  – wstęp do filozofii, historia filozofii, teoria poznania, filozofia polityczna, filozofia Boga.

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI – teologia dogmatyczna, ekumenizm, wstęp do teologii, wprowadzenie do Katechizmu.

P. mgr Janusz HASZCZ – wychowanie fizyczne. 

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI  historia Kościoła. 

Ks. dr Tomasz KNOP – teologia duchowości. 

Ks. dr Jan KOCLĘGA – teologia dogmatyczna. 

Ks. mgr-lic. Konrad KOŚCIK - liturgika, teologia pastoralna, dziedzictwo Kościoła Sosnowieckiego.

Ks. dr Włodzimierz KOWALIK – teologia dogmatyczna. 

Ks. dr Aleksy KOWALSKI – patrologia. 

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI – teologia duchowości. 

Ks. dr Andrzej KULIBERDA – teologia pastoralna. 

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI - egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, język hebrajski, język grecki, język łaciński. 

Ks. dr Remigiusz LOTA – homiletyka, kultura języka; 

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK – liturgika. 

Ks. dr Jacek MARCINIEC – logika, metodologia nauk.

Ks. dr Jacek MOLKA – egzegeza Starego Testamentu. 

Ks. dr Robert NEMŚ – historia i geografia biblijna, wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Nowego Testamentu. 

Ks. dr Henryk NIEMIEC– etyka.

Ks. mgr lic. Michał PABIAŃCZYK – praecepta urbanitatis

Ks. Bp dr Andrzej PRZYBYLSKI– psychologia ogólna, pedagogika. 

Ks. dr Jacek RECZEK - teologia moralna. 

Ks. dr Teofil SIUDY – teologia dogmatyczna. 

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY  filozofia przyrody. 

Ks. dr Paweł SOBUŚ  teologia moralna. 

Ks. dr Grzegorz SZUMERA – metafizyka. 

Ks. prof. dr hab. Kazimierz SZYMONIK– muzyka kościelna, śpiew wspólny.

Ks. dr hab. Marian SZYMONIK– antropologia filozoficzna, współczesne kierunki filozoficzne, metodyka pisania pracy naukowej. 

P. Domenico TAGLIENTE - język włoski. 

P. dr n. med. Wanda TERLECKA – medycyna pastoralna.

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI – dziedzictwo Kościoła Częstochowskiego. 

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK – psychologia ogólna, psychologia religii, psychologia rozwojowa.

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI  religiologia, teologia fundamentalna. 

P dr Barbara ZIĘBLIŃSKA katolicka nauka społeczna.